Ανάλυση και Διάδοση

Σ’αυτή τη φάση του προγράμματος, θα αναλύσουμε τα στοιχεία που προκύπτουν μέσω της έρευνας από διάφορες σκοπιές και θα τα εφαρμόσουμε με σκοπό την προσέγγιση των παρακάτω ερωτημάτων:

Σε τι βαθμό μπορούμε να περιγράψουμε την ΕΔΑΔ ως ένα δημοκρατικό και διαφανές θεσμό στον τομέα της θρησκευτικής ελευθερίας το οποίο βρίσκεται κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη; Σε ποιο βαθμό οι κινητοποιήσεις από τη βάση στο τοπικό και εθνικό επίπεδο εκφράζουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; Σε ποιο βαθμό οι οσυλλογική δράση και κινητοποίηση στο επίπεδο της κοινωνίας γύρω από θρησκευτικά ζητήματα επηρεάζει τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ποιο βαθμό οι κινητοποιήσεις ‘στην κορυφή’ επηρεάζουν τις αντιλήψεις του Δικαστηρίου για την θρησκευτική ελευθερία;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα αποτελέσουν τη βάση παρουσιάσεων σε συνέδρια και σεμινάρια, δημοσιεύσεων και μιας σειράς βιβλίων που θα αποτελέσουν πρωτοβουλία των μελών της ερευνητικής ομάδας. Η ερευνητική ομάδα θα εργαστεί μαζί, αλλά και ατομικά, για να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά μέσω της διαδικασίας ανάλυσης δεδομένων, των δραστηριοτήτων διάδοσης και των δημοσιεύσεων.